........^-^ ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ทุ ก ๆ ท่ า น สู่ เ ว ป บ ล็ อ ก ข อ ง ค รู ไ ห ม ค่ ะ ^-^ W E L C O M E ^-^ ........

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

**ทัศนศึกษาศูนย์จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว**
...........เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาศูนย์จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
จังหวัดราชบุรี ซิ่งนักเรียนสามรถเรียนรู้เกียวกับ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ทั้งภาษา ความเชื่อ ประเพณี ความเป็นอยู่ ตลอดจนภูมปัญญาของคนไทย-ยวนในจังหวัดราชบุรี